قصر فیروزه

محمد علی سپانلو - قصرفیروزه

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خودهمسفر پر…