مولن رژ

محمد علی سپانلو - مولن روژ

/
دوی ظهر در آسیا، رادیو سیتی، مولن روژگواراتر از عطر دوشی…