سرای محله دروس

محمد علی سپانلو - دروس

/
سر شهر اوین تا به درّوس و چیذرته شهر بین جوادیه و نازی آب…