محمد علی سپانلو - باغ طوطی(شهرری)

/
بشنو صدای واگن اسبینزدیک می شودبشنو مکالماتیکه هیچ حرف شان …