ایرج میرزا - سرتخت

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …