فرخی یزدی - سنگلج

/
از سنگلج آوای غم اندوز آیدبانگ خشنی ولی دل افروز آیدیک لحظه …

ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …

محمد علی سپانلو - مخبرالدوله

/
محله ها جا عوض می کنندپامنار به پاریس می آیدنواب به …

محمد علی سپانلو - پامنار

/
محله ها جا عوض می کنندپامنار به پاریس می آیدنواب به …

محمد علی سپانلو - لاله زار

/
افتادیم از اصل نیفتادیمبا این مردم غریبکه حتی یک لحظه نمی د…

محمد علی سپانلو -سینما رکس

/
چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان اسلامبول

/
دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…

سید محمد علی جمالزاده - گود زنبورک خانه

/
پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …

سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…

سید محمد علی جمالزاده - میدان کاه فروش ها

/
غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…