میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سید محمد علی جمالزاده - سردر ارگ

/
برای سوار واگون اسبی شدن در جلو، در سبزه میدان در خیابان دباغخا…
میدان ارگ تهران

محمد علی سپانلو - ارگ

/
محلات منسوخ تهرانشب خندق و مغرب ارگسپیده دم عودلاجان …
میدان ارگ تهران در دوران قاجار

سیمین بهبهانی - ارگ تهران

/
خانه طفلیم دبستانمیادگاران خاطرآرا هستهمت آباد و باغ ملی و ار…