خیابان انقلاب، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - خیابان انقلاب

/
خیابان محزون تاریخاز فوزیه تا برج شهیاد(میدان آزادی و هیکل یا…