محمد علی سپانلو - پامنار

/
محله ها جا عوض می کنندپامنار به پاریس می آیدنواب به …