بزرگ علوی - کوچه دردار

/
نزدیک کوچه دردار مردی با یک چمدان به دست ایستاده بود و داشت …

محمد علی سپانلو - کوچه دردار

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیستکه این کوچه آبشار است بی آبو …