دروازه دولت، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - محله خندق

/
محلات منسوخ تهرانشب خندق و مغرب ارگسپیده دم عودلاجان …