دروازه غار

محمد علی سپانلو - دروازه غار

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیستکه این کوچه آبشار است بی آبو …