میدان گمرک

محمد علی سپانلو - میدان و مجسمه رازی

/
باز باران می‌بارد بر شهرروی آتش سوزی در گذر خاموشانسرد…