پل چوبی

محمد علی سپانلو - پل چوبی

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیستکه این کوچه آبشار است بی آبو …