کافه رزنوار، مخبرالدوله

محمد علی سپانلو - کافه رزنوآر

/
پی عکس‌ها رفت در لجّه قاب‌های مه‌آلودپی رزنوآر کهن، اول شبکه در آن دبیر…