محمد علی سپانلو - کوچه یخچال

/
برای دیدن آبائمدر این محله سوزانهنوز کوچه یخچال را سراغ می‌گیرم…