محمد علی سپانلو - ایستگاه ناصری

/
بشنو صدای واگن اسبینزدیک می شودبشنو مکالماتیکه هیچ حرف شان …