مرکز تهران:

فرخی یزدی – سنگلج

از سنگلج آوای غم اندوز آیدبانگ خشنی ولی دل افروز آیدیک لحظه …
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – سرچشمه

اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – مخبرالدوله

محله ها جا عوض می کنندپامنار به پاریس می آیدنواب به …
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – پامنار

محله ها جا عوض می کنندپامنار به پاریس می آیدنواب به …
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – لاله زار

افتادیم از اصل نیفتادیمبا این مردم غریبکه حتی یک لحظه نمی د…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو -سینما رکس

چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – گود زنبورک خانه

پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان اسلامبول

دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – فیشرآباد

امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – میدان کاه فروش ها

غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سرچشمه

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان برق

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۱۶ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه