نوشته‌ها

,

فرخی یزدی - لواسان

/
گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که…

فرخی یزدی - شمیران

/
از رأی شمیران غم دل افزون شدوز جعبه شوم کَن جگرها خون شدچون…
,

فرخی یزدی - کن

/
از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون ن…

فرخی یزدی - زندان قصر

/
لایق شاه بود قصر نه هر زندانیحاکم جامعه گر ملت و قانون باشد …

فرخی یزدی - سنگلج

/
از سنگلج آوای غم اندوز آیدبانگ خشنی ولی دل افروز آیدیک لحظه …