بزرگ علوی - امام‌زاده عبدالله

/
حالا آیا ممکن است که باز زنده باشد؟ ممکن است او را اعدام نکرده …