درکه

ملک الشعرا بهار - درکه

/
چون اوج گرفت مهر از سرطان بگشاد تموز چون شیر دهان شد خشک به‌ دشت…
درکه

سید محمد علی جمالزاده - درکه

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…