میدان حسن آباد تهران در دهه 1320 و تندیس ملک‌المتکلمین از مبارزان مشروطه خواه

بزرگ علوی - چهارراه حسن‌آباد

/
گاهی اتوموبیل‌ها هنوز پر نشده بود و اجبارا به زور اوقات تلخی م…
Hasanabad

مرتضی مشفق کاظمی - چهار راه حسن آباد

/
نزدیک چهارراه حسن آباد زن همسایه به جلالت گفت : ببین از قضا پسرم…
میدان حسن آباد تهران در دهه 1320 و تندیس ملک‌المتکلمین از مبارزان مشروطه خواه

سید محمد علی جمالزاده - میدان حسن آباد

/
یادم است یک روز سر چهار راه حسن آباد که اسم تازه‌اش در خاطرم نیس…