کلاهک موشک عراقی در تجریش در کوچه فردوسی جدا شده- خود راکت یک منبع نفتی در خیابان بوعلی را زده. با مشت به سرم کوفتم و از خودم پرسیدم: کلاهک موشک چه بر سر عابران آورده؟

انتخاب، از خاک به خاکستر، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۶، ۱۱۸

خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور در همین کوچه فردوسی (رفعت فعلی) قرار دارد.