کتاب‌شناسی سایت

 • آل احمد، جلال.(۱۳۴۹)، دید و بازدید عید، چ پنجم، تهران: امیرکبیر.
 • ————.(۱۳۷۶)، سه تار، چ چهارم، تهران: فردوس.
 • ————.(۱۳۷۱)، زن زیادی، تهران:فردوس.
 • ———–(۱۳۴۲)، زنده به گور، تهران: امیرکبیر.
 • ————.(۱۳۵۶)، پنج داستان، چ دوم، تهران: رواق.
 • ————.(۱۳۸۷)، نفرین زمین، چ دوم،تهران: مجید.
 • احمدی،احمدرضا.( ۱۳۸۷)، شعرها و یادهای دفترهای کاهی، تهران: حوض نقره.
 • اخوان ثالث، مهدی.(۱۳۵۴)،در حیاط کوچک پاییز در زندان، تهران: طوس.
 • —————.(۱۳۸۴)، زمستان، تهران: مروارید.
 • امین پور، قیصر.(۱۳۸۷)،مجموعه کامل اشعار قیصر امین‌پور، تهران: مروارید.
 • ایرج میرزا.(۱۳۵۳)، دیوان ایرج میرزا،به اهتمام محمدجعفر محجوب، چ سوم، تهران: شرکت سهامی نشر اندیشه.
 • بهار، ملک الشعرا.(۱۳۹۰)، مجموعه اشعار، چ سوم، تهران: نگاه.
 • بهبهانی، سیمین.(۱۳۸۵)، مجموعه اشعار، چ سوم، تهران: نگاه.
 • بهرنگی، صمد.(۱۳۸۱)، قصه‌های صمد بهرنگی، تهران: سرایش.
 • ترقی، گلی.(۱۳۸۰)، جایی دیگر، چ دوم، تهران: نیلوفر.
 • ——–.(۱۳۸۷)، خاطره‌های پراکنده، چ ششم، تهران: نیلوفر.
 • جمالزاده، سید محمد علی.(۱۳۷۹)، تلخ و شیرین، تهران: سخن.
 • جنتی عطایی، ایرج.(۱۳۸۲)، زمزمه‌های یک شب سی‌ساله، تهران: کتاب مهر.
 • رهنمایی، محمدتقی، محبوبه ملک‌نیا، منوچهر جهانیان، نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقه۱۲ در توسعه گردشگری شهر تهران، جغرافیا: نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی،پاییز۱۳۹۰،ش ۱۲، ص۸۳-۱۰۲.
 • سپانلو، محمد علی.(۱۳۸۱)، ژالیزیانا، چ اول، تهران: آگه.
 • —————.(۱۳۸۸)، قایق سواری در تهران، تهران: افق.
 • ————–.(۱۳۸۴)،منظومه تهران، تهران: فرهنگ معاصر.
 • شاملو، احمد.(۱۳۸۵)، مجموعه آثار(دفتر اول: اشعار)، چ هفتم، تهران: نگاه.
 • ضرغام، حمید.(۱۳۷۵)، مدل برنامه‌ریزی استراتژیک جهانگردی ایران، تهران: دفتر هماهنگی و هدایت طرح  جامع توسعه و مدیریت جهانگردی.
 • صلاحی،عمران.(۱۳۵۷)، گریه در آب، تهران: نیلوفر.
 • عارف قزوینی.(۱۳۸۲)، تصنیف‌های عارف قزوینی، به کوشش ارشد تهماسبی، تهران: موسسه فرهنگی هنری ماهور.
 • فرخزاد، فروغ.(۱۳۸۲)، چ اول، دیوان اشعار، تهران: چاو.
 • فرخی یزدی.(۱۳۵۷)،دیوان فرخی یزدی،به کوشش حسین مکی، چ هفتم، تهران: بنیاد نشر کتاب.
 • مشفق کاظمی، مرتضی،(۱۳۰۵)، تهران مخوف، بی‌نا.
 • مشیری، فریدون.(۱۳۶۹)، سه دفتر، تهران: چشمه.
 • ————-.(۱۳۷۵)، از خاموشی،چ سوم، تهران: سخن.
 • وای.گی، چاک.(۱۳۹۰)، مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جهانگردی در چشم اندازی جامع، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • هدایت، صادق.(۱۳۲۰)، سه قطره خون، تهران: سینا.