میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - شورآباد

/
دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب س…
میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - خیابان ماشین

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - سه راه امین حضور

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - سلاخ خانه

/
در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…
میدان گمرک

سید محمد علی جمالزاده - امامزاده معصوم

/
امروز روز پانزدهم شعبان و روز تولد حضرت قائم است دکان و بازاره…
میدان گمرک

بزرگ علوی - میدان پاقاپق

/
پرونده یارمحمد زغال فروش که در دکانی ته پاقاپق زغال و کاه می فروخت…
میدان گمرک

بزرگ علوی - دروازه قزوین

/
خواب دیدم که چشم‌هایم می‌درخشد، مثل این که دو نورافکن اتومبی…
میدان راه آهن

محمد علی سپانلو - راه آهن

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
میدان گمرک

محمد علی سپانلو - گمرک

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …