سید محمد علی جمالزاده - امامزاده معصوم

/
امروز روز پانزدهم شعبان و روز تولد حضرت قائم است دکان و بازاره…