سید محمد علی جمالزاده - ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…