بهشت زهرا

سیمین بهبهانی - بهشت زهرا

/
این آخرین پنج شنبه ست سالی گذشته ست آری شاخ گلی، جوی اش…