سید محمد علی جمالزاده - خیابان ماشین

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…