میدان راه آهن

محمد علی سپانلو - راه آهن

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …