سید محمد علی جمالزاده - سلاخ خانه

/
در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…