سید محمد علی جمالزاده - سه راه امین حضور

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…