شهر نو

صمد بهرنگی - خیابان حاج عبدالمحمود

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…