سید محمد علی جمالزاده - شورآباد

/
دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب س…