مسگر آباد

جلال آل احمد - مسگر آباد

/
با اصرار برم داشت برد دیدن مسگرآباد قبل از عروسی مان. عین این که…