میدان گمرک

محمد علی سپانلو - گمرک

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …