نمايي از كوه دماوند

فریدون مشیری - كوه دماوند

/
آن سوی دشت خالی اسفند کوهی است شکل کوه دماوند یک شب که مردما…
کوه دماوند در زمستان

ملک الشعرا بهار

/
ای دیو سپید پای در بند! ای گنبد گیتی! ای دماوند! …
تصویری از کوه دماوند در فصل پاییز

سیمین بهبهانی - کوه دماوند

/
  تو ای به جامه پیچیده چو بیدمشک در مخمل ببین که من زعر…