خیابان سهروردی

محمد علی سپانلو - سهروردی

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به میدا…