قصر فیروزه

محمد علی سپانلو - قصرفیروزه

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…