مولن رژ

محمد علی سپانلو - مولن روژ

/
دوی ظهر در آسیا، رادیو سیتی، مولن روژ گواراتر از عطر دوشی…