گلی ترقی - باغ امینی(الهیه)

/
کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …