غزاله علیزاده - باغ برق منطقه ۱

/
فکر کرد سفیدی برف خوب است، شبیه مرگ و کفن، فکر دلش می خواهد وقت…