محمد علی سپانلو - بلوار میرداماد

/
بلوار میرداماد با لحظه های آزاد پنجاه سال دیگر از ما می آورد یاد د…