گلی ترقی - خیابان مقصودبک

/
پوران خیکی مشت محکمی توی دماغ پرویز کوبید. پرویز تلوتلو خورد و د…

غزاله علیزاده - مقصود بیک

/
خانه در کمرکش کوچه پیچاپیچی حوالی مقصود بیک بود بر نیمکت چوبی…