خیابان پاسداران

ملک الشعرا بهار - سلطنت آباد (خیابان پاسداران)

/
سپاه سلطنت آباد نیز از یک سو میان ببسته پی پاس شاه کین گستر…