صادق هدایت - زرگنده

/
اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…