گلی ترقی - شهرستانک

/
آخرین ماه تابستان، داغ تر از ماه های دیگر، سنگین و کند و تنبل می …