فرخی یزدی - لواسان

/
گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که…