گلی ترقی - موزه تماشاگه تاریخ

/
اگر از خیابان ولیعصر رو به پل تجریش بروید، بعد از میدان ونک کنا…