گلی ترقی - هتل شرایتون(هتل هما)

/
چمدانم را می گیرم و به سرعت خودم را به خارج از محوطه فرودگاه م…